Travel

Algemene voorwaarden

Beekse Bergen Exploitatie B.V. - Postbus 18 5240 AE Rosmalen - KvK nr 18048909 - BTW nr NL806116729B01 

Parkreglement Vakantiepark Beekse Bergen


Artikel 1 Toepasselijkheid
1.Zodra men Vakantiepark Beekse Bergen betreedt, aanvaardt men de toepasselijkheid van het onderhavige reglement en de huisregels van het evenement Decibel outdoor, deze zijn terug te vinden op www.decibeloutdoor.com. Tevens is men verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers van Vakantiepark Beekse Bergen gegeven aanwijzingen stipt op te volgen.

2.Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behoudt Vakantiepark Beekse Bergen zich het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoekers zijn gehouden.

3.Onder ‘Vakantiepark Beekse Bergen’ en ‘het park’ worden in dit reglement tevens begrepen de
horecagelegenheden, het buitenterrein, binnen- en buitenzwembad, het Victoriameer en overige
waterplassen alsmede het parkeerterrein.

4.Onder ‘hoofdboeker’ wordt verstaan degene die namens een reisgezelschap de overeenkomst met Vakantiepark Beekse Bergen afsluit.

5.Onder ‘reisgezelschap’ wordt verstaan het geheel aan individuen dat krachtens de overeenkomst recht heeft in de geboekte accommodatie te verblijven.

6.Onder ‘medereizigers’ wordt verstaan degene die onderdeel uitmaken van het reisgezelschap.

7.Het reglement is opgesteld om de orde en veiligheid binnen Vakantiepark Beekse Bergen te waarborgen.

Artikel 2 Toegang en verblijf
1.Personen jonger dan 18 jaar mogen het park uitsluitend onder doorlopend toezicht en begeleiding van een volwassene (tenminste 18 jaar oud) betreden.

2.Vakantiepark Beekse Bergen gaat er van uit dat de hoofdboeker met instemming van de medereizigers deze overeenkomst aangaat.

3.De hoofdboeker heeft de verplichting de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor, dat de medereizigers de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie naleven.

4.Uitsluitend de personen welke staan vermeld op het door Vakantiepark Beekse Bergen ontvangen registratieformulier dat is voorzien van een afschrift van een geldig legitimatiebewijs van de betreffende personen hebben toegang tot het park.

5.De hoofdboeker heeft bij de boeking borg betaald. In geval van schade door het reisgezelschap kan Vakantiepark Beekse Bergen de schade op de borg inhouden. Onder schade wordt verstaan schade in de breedste zin van het woord, waaronder in elk geval valt: schade aan, in en rondom de accommodatie, schade aan de in de accommodatie aanwezige inventaris, schade aan overige zaken op het park en/of (additionele) schoonmaakkosten.

6.Indien er geen schade is of als na inhouding een borgbedrag resteert wordt de (resterende) borg binnen 2 weken na vertrek teruggestort op de rekening van de hoofdboeker.

7.Indien de schade de borg overtreft behoudt Vakantiepark Beekse Bergen zich het recht voor het meerdere te verhalen.

8.Vakantiepark Beekse Bergen gaat er vanuit dat in, aan en rondom de accommodatie alles in goede staat aanwezig is. Constateert u bij aankomst schade en/of mankementen in, aan of rondom de accommodatie, meldt u dit zo spoedig mogelijk bij de receptie van Vakantiepark Beekse Bergen (tel. 013-5491100), maar in ieder geval op de aankomstdag.

9.In geval van schade veroorzaakt tijdens uw verblijf informeert u de receptie van Vakantiepark Beekse Bergen (tel. 013-5491100) onmiddellijk. De veroorzaakte schade moet onmiddellijk ter plaatse worden vergoed, tenzij de hoofdboeker en de medereizigers kunnen aantonen dat het ontstaan van de schade niet te wijten is aan diens schuld of aan de schuld van - met toestemming van Vakantiepark Beekse Bergen - aanwezige derden. Indien (een gedeelte van) de schadeomvang niet direct vastgesteld kan worden, stelt Vakantiepark Beekse Bergen een factuur op. De factuur dient 14 dagen na ontvangst voldaan te zijn.

10.Indien u nalaat de tijdens uw verblijf veroorzaakte schade te melden, wordt aangenomen dat de schade, welke binnen 48 uur na vertrek wordt vastgesteld, door uw reisgezelschap is veroorzaakt. Indien u zich hierin niet kunt vinden dient u dit bij aankomst te melden bij de receptie van Vakantiepark Beekse Bergen, zodat een gezamenlijke eindinspectie ingepland kan worden.

11.Vakantiepark Beekse Bergen is bevoegd (een) gedeelte(n) van het park te sluiten, zonder tot enige vergoeding aan haar bezoekers gehouden te zijn.

12.Het is niet toegestaan om (huis)dieren mee te nemen in het park.

13.Gebruik door derden van de accommodatie is slechts toegestaan indien Vakantiepark Beekse Bergen daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

14.Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

15.Het park is gedeeltelijk autovrij. Voor gasten in de verblijfsaccommodaties en kampeerplaatsen, geldt vanuit veiligheidsoverwegingen een verbod voor tussentijds gebruik van hun auto’s en/of overige motorvoertuigen. Gasten in de verblijfsaccommodaties en kampeerplaatsen zijn uitsluitend gerechtigd hun auto’s en/of overige motorvoertuigen op de dag van aankomst op de bij de
verblijfsaccommodaties/kampeerplaatsen aanwezige parkeerplaatsen te parkeren en op de dag van vertrek weer te verwijderen. Tussentijds gebruik van de voertuigen, bijvoorbeeld voor vervoer op het park, is niet toegestaan. Bij het niet naleven van dit voorschrift is artikel 3 lid 2 van toepassing en kan u de toegang tot het park worden ontzegd.

16.De geluidsinstallaties welke zich in auto’s en/of motorvoertuigen bevinden, dienen dusdanig te worden gebruikt dat hierdoor, naar het oordeel van Vakantiepark Beekse Bergen, geen overlast wordt veroorzaakt.

17.Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.

18.Accommodaties en kampeerplaatsen dienen vrij van afval te worden achtergelaten op straffe van inhouding van de borg. Bij overschrijding van de borg worden de meerkosten op de hoofdboeker verhaald.

19.In de horecagelegenheden is het gebruik van een consumptie verplicht. Het is niet toegestaan zelfmeegebrachte consumpties te nuttigen in de horecagelegenheden.

20.Op het park is per bezoeker maximaal 1,5 liter licht alcoholhoudende drank (maximaal 15 procent) toegestaan mits verpakt in gesealde plastic flessen. Zelf meegebrachte frisdrank mag mits in gesealde plastic flessen. Zelf meegebrachte sterk alcoholische drank en/of glas(werk) zijn niet toegestaan op het park.

21.Zelf meegebrachte gasbarbecues en –fornuizen, koelkasten en tapinstallaties zijn niet toegestaan op het park. Een aluminium wegwerpbarbecue en een klein formaat prikfles campinggas (max. 190 gram) zijn toegestaan op het park.

22.Bezoekers dienen in het park gevonden voorwerpen af te geven aan de medewerkers van Vakantiepark Beekse Bergen.

23.Op het park is het niet toegestaan voor commerciële doeleinden geluids-, foto- en/of filmopnamen dan wel ander beeldmateriaal te maken, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de vestigingsmanager is verkregen.

24.Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van goederen en diensten op het terrein van Vakantiepark Beekse Bergen is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de vestigingsmanager is verkregen.

25.Het uitdragen van (geloofs)overtuigingen of het houden van demonstraties op het terrein van Vakantiepark Beekse Bergen is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de vestigingsmanager is verkregen.

26.Caravans, campers en/of andere vervoers- of verblijfsmiddelen welke naar het oordeel van Vakantiepark Beekse Bergen niet in deugdelijke staat verkeren, worden niet tot het park toegelaten.

27.Op het park is varen en/of vissen niet toegestaan, zodat boten, andere vaarmiddelen en vissersgerei niet tot het park worden toegelaten.

28.Het gebruik van open vuur is niet toegestaan op het park.

29.Zelf meegebrachte bankstellen en geluidsinstallaties zijn niet toegestaan op het park.

30.Bij het boeken van een kampeerplaats op het terrein van Beekse Bergen ten behoeve van bezoekers van het festival handelt de organisator namens Beekse Bergen Exploitatie B.V.

31.Uw reservering voor het verblijf is definitief en kan niet worden geannuleerd.

32.Annulering van het evenement door organisator geeft de bezoeker geen recht op kosteloze annulering van de kampeerplaats. De kampeervergoeding blijft verschuldigd en wordt niet gerestitueerd, ook niet als de bezoeker niet verschijnt.

33.In geval van annulering van het Evenement is Beekse Bergen Exploitatie B.V. gerechtigd een geplaatste reservering te annuleren onder terugbetaling van de voldane reissom maar zonder tot enige aanvullende vergoeding gehouden te zijn.


Artikel 3 Veiligheid en aansprakelijkheid
1.Bij het betreden van Vakantiepark Beekse Bergen vindt actieve toegangscontrole plaats van personen en worden voertuigen en meegebrachte verblijfsmiddelen doorzocht. Zaken welke niet zijn toegestaan op het park worden hierbij in beslag genomen.

2.Vakantiepark Beekse Bergen is gerechtigd bezoekers van wie zij vindt of vreest dat zij de orde, rust en/of veiligheid binnen het park verstoren, de toegang te ontzeggen zonder dat Vakantiepark Beekse Bergen tot enige vergoeding is gehouden.

3.Binnen Vakantiepark Beekse Bergen is het niet toegestaan:
a.attracties te betreden die op dat moment niet zijn opengesteld voor het publiek;
b.wapens of andere, naar het oordeel van Vakantiepark Beekse Bergen, gevaarlijke voorwerpen voorhanden te hebben. Vakantiepark Beekse Bergen behoudt zich het recht voor deze voorwerpen in beslag te nemen;
c.verdovende middelen te gebruiken, te bezitten en/of te verhandelen.

4.Bij constatering van strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie.

5.Het bezoek aan Vakantiepark Beekse Bergen geschiedt geheel voor eigen risico.

6.Zwemmen is alleen toegestaan op de aangegeven plaatsen.

7.Bezoekers zonder zwemdiploma mogen het binnenzwembad, het buitenzwembad en het Victoriameer slechts betreden met drijfmateriaal om en onder begeleiding van een volwassene met een zwemdiploma.

8.Bij de zwembaden, strandjes en diverse attracties staan veiligheidsvoorschriften vermeld. Deze voorschriften dienen stipt te worden nageleefd

9.Binnen het park kunt u zich in de nabijheid van de aanwezige dieren begeven. Wij wijzen u er op, dat de dieren onvoorspelbaar gedrag kunnen vertonen waardoor u letsel of schade aan uw bezittingen kunt oplopen. Door het park te betreden aanvaardt u dit risico.

10.Vakantiepark Beekse Bergen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen, tenzij het letsel of de schade het gevolg is van een tekortkoming die Vakantiepark Beekse Bergen is toe te rekenen.

11.Vakantiepark Beekse Bergen is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving.

12.Voor zover Vakantiepark Beekse Bergen geen beroep toekomt op genoemde
aansprakelijkheidsbeperkingen, geldt dat:
a.De wettelijke aansprakelijkheid van Vakantiepark Beekse Bergen voor andere dan letsel- en overlijdensschade beperkt is tot een maximum van € 455.000,-- per gebeurtenis;
b.De wettelijke aansprakelijkheid van Vakantiepark Beekse Bergen voor letsel- of overlijdensschade beperkt is tot het bedrag dat in het desbetreffende geval in aanvulling op het onder a genoemde bedrag onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

13.Vakantiepark Beekse Bergen is bevoegd de veroorzaakte schade volledig op de hoofdboeker te verhalen.
De hoofdboeker is aansprakelijk ten opzichte van (medewerkers van) Vakantiepark Beekse Bergen voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn medereizigers en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de hoofdboeker, zijn medereizigers en/of de derde(n) kan worden
toegerekend.

Artikel 4 Klachten
Mocht u, ondanks het streven van de medewerkers van Vakantiepark Beekse Bergen om uw verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken, toch de behoefte voelen een klacht in te dienen, dan kunt u dat doen door middel van een klachtenformulier, te verkrijgen bij de receptie.

Wij wensen u een zeer aangenaam verblijf bij Vakantiepark Beekse Bergen!
Management en medewerkers Vakantiepark Beekse Bergen